Våra tjänster

Genom att använda kvalitetsregister skapas både direkt patientnytta och långsiktiga förbättringar för patient och vårdgivare. För att fortsätta arbetet med att använda, driva och utveckla kvalitetsregister och för att säkra en fortsatt registerkompetens i norra regionen har RC Norr uppdraget att vara ett nationellt kvalitetsregistercentrum.