Patientsamverkan

Att patienterna medverkar i sin vård är en förutsättning för att vården ska ge önskat resultat. Registercentrum Norr arbetar för patientsamverkan på flera sätt.

Patientsamverkan

Värdebaserad- och personcentrerad vård betyder att individens behov sätts i centrum när patient och närstående är med och skapar ett starkt sjukvårdssystem. Kvalitetsregistren är utformade så att patienterna kan vara just delaktiga.

I kvalitetsregistren finns samlad kunskap och erfarenheter som sjukdom, behandling och möten med vården. Informationen kan användas för att följa upp och utvärdera, forska om och förbättra vården.

Kvalitetsregistren ska vara utformade så att patienter kan vara delaktiga när vården följs upp. För att få vara ett certifierat nationellt kvalitetsregister krävs att registret har kontakt med patientorganisation eller motsvarande.

Registercentrum Norr arbetar för patientsamverkan på flera sätt. Vi anordnar bland annat utbildning, stödjer utveckling och användande av patientrapporterade utfallsmått, PROM, och har patientsamverkan vid förbättringsarbete som baseras på kvalitetsregister.

Patientsamverkan

Guide patientsamverkan

 

Patientföreträdarutbildning

Alla registercentrum i Sverige har tillsammans tagit fram och genomfört utbildning om kvalitetsregisterarbete för patientföreträdare 2014 och 2016

I utbildningen deltog både de som redan är aktiva som patientföreträdare i ett kvalitetsregisters styrgrupp och patientföreträdare utan tidigare erfarenhet av kvalitetsregisterarbete. Patientföreträdarutbildningen har bland annat resulterat i att deltagare startat en grupp på Facebook.

Mötesplats för patient- och närståendeföreträdare i kvalitetsregister.

Rapport patientföreträdarutbildning 2014, pdf

Patientföreträdarutbildning, del 1

Patientföreträdarutbildning, del 2