PROM

Patientrapporterade utfallsmått, även kallade PROM i kvalitetsregister, är ett mått på hur patienten själv upplever sin sjukdom och hälsa efter behandling eller intervention.

Vad är PROM
PROM är en förkortning av Patient Reported Outcome Measures, vilket kan översättas med patientrapporterade utfallsmått. I stället för medicinska mått, exempelvis blodprovssvar, visar PROM patientens egen uppfattning.

Olika instrument för att mäta patientrapporterad kvalitet
Det finns många instrument som mäter patientrapporterad kvalitet. Instrumenten kan vara generiska och mäta allmän hälsorelaterad livskvalitet eller sjukdomsspecifika. Ibland innefattar de båda aspekterna. Generiska instrument ger jämförelser mellan olika behandlingsmetoder eller sjukdomsgrupper, både nationellt och internationellt. Sjukdomsspecifika mått kan istället fånga resultat som är mer precisa för det aktuella sjukdomstillståndet.

Instrumenten är oftast utformade som validerade frågeformulär och kan bland annat innehålla mått på

  • hälsorelaterad livskvalitet
  • patientrapporterade symptom
  • patientrapporterad funktionsförmåga, fysisk eller kognitiv
  • psykiskt och socialt välbefinnande
  • patienttillfredsställelse; det vill säga olika struktur- och processmått för att mäta upplevelsen av hur vården eller tjänsten levererades, exempelvis väntetider och tillgänglighet. Denna typ av mått brukar särskiljas från PROM och kallas för PREM, Patient Reported Experience Measures.

 

Andra patientrapporterade mått på symptom eller funktionsförmåga kan vara validerade skalor som till exempel Visual Analog Scale, VAS eller Numeric Rateing Scale, NRS. Men det kan också vara enstaka frågor eller egna enkäter utan publicerad validering. Det finns numera olika mer eller mindre väl validerade skalor för många sjukdomar eller sjukdomsgrupper. Därför ska det finnas starka skäl att skapa en ny PROM. Om det ändå ska göras måste den valideras vilket kräver mycket metodutveckling. En del PROM som är i användning behöver också en fortsatt validering.

Itembank
En ny och intressant utveckling är så kallade itembanker. En itembank är en modern form av enkät med frågor som tillsammans med modern mätteknik, Rasch och IRT, kan individanpassas.

Det gör att precisionen i mätningarna ökar samtidigt som enkäten oftare är kortare än en traditionell enkät. Resultaten kan fortfarande jämföras med varandra även om frågorna inte är samma och lika många. Tekniken ger också stöd för bättre anpassning av frågeinnehållet och efter vilket syfte mätningarna har.

Registercentrum Norr deltar aktivt i arbetet med en nationell itembank som administreras av QRC, Stockholm. Vi har en särskild kompetens inom PROM, framför allt sjukdomsspecifika skalor.

Varför är PROM viktigt?
Patientens välbefinnande är centralt i all hälso- och sjukvård. Individens uppfattning om sin livskvalitet spelar en avgörande roll.

De senaste åren har både beslutsfattare och forskare i allt högre grad velat att patienter ska delta i utvärderingen av hälso- och sjukvårdstjänster. WHO har identifierat patientcentrerad vård som en av de fem kärnkompetenser som måste utvecklas för att leverera högkvalitativ vård nu och i framtiden.

I Sverige lyfts betydelsen av denna typ av vård i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och i rekommendationer från Socialstyrelsen.

PROM är därför ett viktigt komplement till medicinska utfallsmått i en multidimensionell utvärdering för en mer patientfokuserad vård. Resultat används även ofta som underlag för hälsoekonomiska analyser.

PROM-mått i nationella kvalitetsregister
Vilka rapporterade mått som används i de nationella kvalitetsregistren sammanställs varje år. Listan tas fram av PROM-center i Linköping som tillsammans med Registercentrum Syd och Registercentrum Västra Götaland är utsedda av SKL att vara en nationell resurs för PROM-frågor.

PROM-centers webbplats

Vad vi på Registercentrum Norr kan hjälpa dig med
Registercentrum Norr arbetar för ökad patientmedverkan i registerarbetet och samarbetar med det nationella kompetensnätverket för PROM-frågor. Vi erbjuder guidning vid val av instrument och erbjuder hjälp med licens och översättningsfrågor.

Kontakta oss så får du veta mer.

Per Liv
Statistiker
E-post: per.liv@regionvasterbotten.se
090 - 785 74 92