ALF

Kostnadsfri rådgivning i statistik vid ansökan om
forskningsmedel till nationella forskningsfinansiärer för
kliniska studier

ALF-kommittén har beslutat att avsätta medel för att ge forskare som har för avsikt att ansöka om medel från nationella forskningsfinansiärer möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker innan ansökan lämnas in. Syftet är att kvaliteten på ansökningarna ska bli bättre och att det kan bidra till att mer externa forskningsmedel hamnar i Umeå/Norrland.

Vilka forskare och vilka ansökningar omfattas?

Alla kliniska forskare som planerar en klinisk studie och avser att söka forskningsanslag från forskningsråd och andra större nationella finansiärer omfattas. Några exempel på anslagsgivare som omfattas är: VR, Forte, Hjärt- lungfonden och Cancerfonden.

Med klinisk forskare i denna satsning avses forskare som är anställd (inkl. akademisk tjänst med klinisk koppling) vid Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen eller Region Norrbotten. Forskningen ska ha Umeå universitet eller något av norrlandstingen som huvudman. Med klinisk forskning avses sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens organisation och resurser. Patienter ingår i studierna, antingen fysiskt och /eller i form av patientuppgifter - registerdata, biobanksprover, avbildning etc.

Den kostnadsfria rådgivningen omfattar planeringsskedet. Om forskare önskar anlita Registercentrum Norr  (RC Norr) för hjälp med analys av forskningsdata, så är det möjligt, men det omfattas inte av denna ALF-satsning och är alltså inte kostnadsfritt.

Vart vänder jag mig?

Du vänder dig till Registercentrum Norr (RC Norr), som ansvarar för denna tjänst tillsammans med Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr). Ni når oss enklast via statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se. Ett första möte måste bokas in senast tre veckor innan deadline för ansökan till aktuell fond men hör gärna av er så fort som möjligt.

Kontakt
Simon Vallin
Statistiker
simon.vallin@regionvasterbotten.se
090 - 785 74 99