Uppföljning och analys/NORA

NORA, norrlandstingens uppföljning och analys, är ett arbete för att få till en modell som på ett bra sätt kan visa på verksamhetens innehåll och kvalitet.

Det behövs kunskapsunderlag för att verksamhetsplanera, följa upp, analysera och utveckla med fokus på vårdens innehåll och kvalitet. Där ska NORA finnas som hjälp för alla nivåer inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen.

Det handlar om att skapa en modell som tydligt visar nyckeltal på en övergripande nivå och samtidigt ger resultat på en detaljnivå som kärnverksamheterna ska kunna följa och agera efter.

Förenklat ska NORA länka ihop och peka på relevanta resultat och vad som behöver åtgärdas.

Utveckling av modellen NORA
NORA ska bli ett förbättrat system där informationen från nationella kvalitetsregister kommer till ännu större användning. De används tillsammans med landstingens/regionens egna data och övriga relevanta källor.

Förutom att vara ett hjälpmedel vid större beslut ska NORA även vara användbart för en enskild verksamhet genom att förtydliga det som är viktigt för en viss patientgrupp.

Det gör Registercentrum Norr
NORA har startats av regionala samverkansgruppen, RSK, tillsammans med Registercentrum Norr. Vi bidrar med projektledning och kunskap om tillgänglig data, statistik, analys och förbättringsarbete.

Kontakt
Gabriel Granåsen
Enhetschef
E-post: gabriel.granasen@regionvasterbotten.se
090 - 785 72 77