Kostnadsfri rådgivning i statistik

Nu finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel till nationella forskningsfinansiärer för kliniska studier.

Kostnadsfri rådgivning i statistik vid ansökan om forskningsmedel till nationella forskningsfinansiärer för kliniska studier

 

Bakgrund

Klinisk forskning omfattar sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens organisation och resurser. Patienter ingår i studierna, antingen fysiskt, och/eller i form av patientuppgifter – registerdata, biobanksprover, avbildning etc.

Tillämpning av statistiska metoder inom klinisk forskning är ett område som utvecklas snabbt. Redan i planeringsstadiet behöver ett antal metodval göras, endpoints behöver definieras med omtanke och korrekta beräkningar av stickprovsdimensionering (power) krävs. Medicinsk statistik är ett eget vetenskapsområde. Även om utbildning i statistik ingår i forskarutbildningen så är det inte möjligt för en enskild forskare på medicinområdet att förutom att följa utvecklingen på sitt eget vetenskapsområde även följa utvecklingen inom biostatistik.

ALF kommittén har beslutat avsätta medel från 2019 för att ge forskare som har för avsikt att ansöka om medel från nationella forskningsfinansiärer möjlighet att kostnadsfritt konsultera statistiker innan ansökan lämnas in. Syftet är att kvaliteten på ansökningarna ska bli bättre, och att det kan bidra till att mer externa forskningsmedel hamnar i Umeå/Norrland.

Vilka forskare och vilka ansökningar omfattas?

Alla kliniska forskaresom planerar en klinisk studie, och avser att söka forskningsanslag från forskningsråd och andra större nationella finansiärer omfattas. Några exempel på anslagsgivare som omfattas är: VR, Forte, Hjärt-lungfonden och Cancerfonden.

Med klinisk forskare i denna satsning avses forskare som är anställd (inkl. akademisk tjänst med klinisk koppling) vid Västerbottens Läns Landsting, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen eller Region Norrbotten. Forskningen ska ha Umeå Universitet eller något av norrlandstingen som huvudman. Med klinisk forskning avses sådan forskning som använder hälso- och sjukvårdens organisation och resurser. Patienter ingår i studierna, antingen fysiskt, och/eller i form av patientuppgifter – registerdata, biobanksprover, avbildning etc.

Den kostnadsfria rådgivningen omfattar planeringsskedet. Om forskare önskar anlita RC Norr för hjälp med analys av forskningsdata, så är det möjligt, men det omfattas inte av denna ALF-satsning och är alltså inte kostnadsfritt.

 

Kort om RC Norr och RCC Norr

RC och RCC Norr är vana att samarbeta med kliniska forskare inom biostatistik.

Vid Registercentrum Norr (RC Norr)finns fyra statistiker, varav två är disputerade och en med vetenskaplig meritering och närliggande disputation. Vid Regionalt cancercentrum Norr (RCC Norr) finns 7 statistiker, varav tre är disputerade.

Vart vänder jag mig?

Du vänder dig till Registercentrum Norr (RC Norr), som ansvarar för denna tjänst tillsammans med Regionalt Cancercentrum Norr (RCC Norr). Ni når oss enklast via statistik.rcnorr@regionvasterbotten.se; Ett första möte måste bokas in senast tre veckor innan deadline för ansökan till aktuell fond.